Vedtekter Haugesund Sjømands- og Skipperforening

§ 1: Haugesund Sjømandsforening – stiftet 18. juni 1884, sammensluttet 1. januar 1961 med Haugesund Skipperforening – stiftet 25. mai 1911, under felles navn: Haugesund Sjømands-og Skipperforening, har til formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden og andre sjøfarts- interesserte nøyere sammen, gi dem anledning til å bistå hverandre i råd og dåd og til å virke for alt som kan tjene sjømannsstanden og sjøfartens interesser, og hevde standens rettigheter i statssamfunnet.

§ 2: Foreningen vil arbeide for dette formål ved møter, foredrag, diskusjoner, avishold og lignende.

§ 3: Som medlemmer av foreningen kan tas opp aktverdige sjøfartsinteresserte menn av alle samfunnsklasser i Haugesund og omegn. Alle medlemmer har stemmerett og samme rettigheter.

§ 4: Søknad om medlemskap i foreningen må være anbefalt av 2 medlemmer og godkjent i styremøte hvor minst 3 styremedlemmer stemmer for. Utmelding kan skje ved henvendelse til foreningens formann eller sekretær. Medlemskapet betraktes som opphørt dersom kontingenten ikke er betalt innen årets utgang. (Vedtatt i 2007).

§ 5: Æresmedlemmer kan utnevnes av foreningen. Forslag herom skal settes fram av styret på foreningens møter. For utnevnelsen kreves 2/3 av de møtende stemmer.

§ 6: Et medlem kan leilighetsvis ta med sjøfartsinteresserte tilreisende i foreningens lokaler. Styret kan til møtene innby ikke-medlemmer når dette anses tjenlig.

§ 7: Medlemskontingenten fastsettes av den årlige generalforsamlingen. Ved innmelding før juli måned betales full kontingent. Ved innmelding senere i året betales halv kontingent. (Vedtatt i 2007).

§ 8: Alle medlemmer som har fått innvilget fri kontingent vil beholde denne. Fra og med året 2016 vil ingen nye flere medlemmer bli innvilget fri kontingent uten styret’s samtykke. (Vedtatt i 2015).

§ 9: Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, med 2 varamenn, som velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Tre av medlemmene må også være skipsførere. (Vedtatt i 2007).

§ 10: Styret velger selv sin formann og varaformann. (Vedtatt i 1995/2007).

§ 11: Styremøter kan ikke holdes med mindre 3 av medlemmene er tilstede. Beslutninger treffes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 12: Styret ansetter sekretær og engasjerer offentlig godkjent revisor. Sekretæren skal føre protokoll over foreningens forhandlinger og gjøre tjeneste som foreningens regnskapsfører og kasserer. Sekretæren skal velges utenfor styret. Sekretæren skal rette seg etter den instruks som styret til enhver tid fastsetter. Sekretærens lønn fastsettes av styret. (Vedtatt i 2007).

§ 13: Styrets plikter er:
a) Å ta opp nye medlemmer.
b) Å forvalte foreningens midler, inventar og eiendom.
c) Ved oppslag i foreningens lokaler eller på annen måte å gjøre medlemmene kjent med innkomne forslag.
d) Å sammenkalle møter når det er nødvendig.
e) Å innkalle til den årlige generalforsamling.
f) Å utarbeide reglement og instruks for sekretær og vaktmester.

§ 14: Generalforsamlingen, som er foreningens høyeste myndighet, kalles inn hvert år innen februar måneds utgang. Styret gir beretning om foreningens virksomhet og legger frem revidert regnskap, samt gjør rede for anvendelse av foreningens midler.

§ 15: Generalforsamlingen tildeler foreningens formann og sekretær foreningens prokura. (Vedtatt i 2007).

§ 16: Generalforsamlingen kalles inn med minimum 7/syv dagers varsel og bekjentgjøres gjennom mail / e-post samt inkludert gjennom telefon og sms-utsendinger til medlemmene. Dersom styret finner det nødvendig, eller når minst 20/tyve  av Foreningens medlemmer krever det, kan det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling på samme måte som nevnt ovenfor. (Vedtatt i 2023).

§ 17: Valg og beslutninger avgjøres med simpelt flertall. Stemmegivning skjer ved håndsopprekking, eller ved tegn på annen måte, dersom ikke et flertall av medlemmene som er tilstede forlanger skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet blir formannens stemme avgjørende. (Vedtatt i 2007).

§ 18: Forslag til behandling av foreningens lover, eller eventuell sammenslutning med andre beslektede foreninger, må legges fram i et alminnelig møte minst 1 måned før den årlige generalforsamlings avholdelse og avgjøres av denne. Til forandring kreves alltid minst 2/3 av de møtendes stemmer.

§ 19: Forslag om foreningens oppløsing skal settes fram og vedtas på den ordinære generalforsamling. For at beslutning om oppløsing skal være gyldig må minst halvparten av samtlige medlemmer, og 2/3 av de på den siste generalforsamling møtendes stemmer ha uttalt seg for oppløsing. Samtidig avgjøres med 2/3 flertall hvorledes foreningens midler skal disponeres eller anvendes. Midlene skal i alle tilfeller komme sjømannsstandens interesser til gode.

§ 20: Disse lover er vedtatt på generalforsamlingen, den 14. april 1961, og trer i kraft straks. Endringer er vedtatt i 1990, 1995, 2007, 2015 og 2023.