Glimt fra virksomheten – årene 1884, 1885 og 1886

Fyr på Røværsholmen og om ledfyr på Kvalen i forb. Med tåkesignalapparat.

Betenkning til Finans- og tolldepartementet om Los- og lastepenger

Under Carl Foss formandstid I årene 1884, 1885 og 1886 blev der innsendt andragende til fyrdirektøren om anbringelse av et anduvningsfyr av 3dje orden på Røværsholmen og om ledfyr på Kvalen i forbindelse med tåkesignalapparat.

På grunn av at Stortinget under 27. juni 1884 hadde fattet sådan beslutning: ”Regjeringen anmodes om, efter å ha innhentet betenkninger fra landets handels- og sjømannsforeninger, å ta under overveielse samt for næste storting fremkomme med uttalelser ang. spørsmålet om en forandret fordeling og om mulig avløsning av de på skibsfarten hvilende statsavgifter” hadde Finans- og tolldepartementet den 6. septbr. s. å. sendt foreningen en skrivelse ang. denne sak.

Foreningen vedtok i møte 15. desbr. Næstefter å sende departementet sådant svar:
”I anledning av det ærede departements cirkulære av 6. septbr. har vår forening behandlet omhandlede spørsmål og tillater vi oss å anbefale følgende:

  1. Fyr- og lastepenger bør bestemmes hver for sig således at lastepengeneerlegges av ladningseieren for det kvantum skibet har inne og fyrpengene av skibet, begge deler inngår i statskassen.

  2. Seil- og dampskib der går i utenriks fart bør betale fyrpenger for hver Tur efter tons drektigheten. Ballastede fartøier betaler halve avgifter. Havarerte fartøier eller vinddrivere som for storm og motvind anløper norsk havn er fri fyr- og lastepenger.

  3. De i innenriks fart gående seilskib av over 20 registerton bør betale fyrpenger efter tons drektigheten engang årlig, og dampskib i samme fart full avgift månedlig. Fyrseddel løses ved det tollsted fartøiet første gang går ut fra.

  4. Fartøier der har betalt fyrpenger i årets løp for utlandet er fri for annen Fyravgift. Seilfartøier der går i fiskeribedriften utenlands, er fritatt for fyravgifter for så vidt de utfører den saltede eller fiskede ladning til utlandet på samme reise, i motsatt fall behandles de som fartøier i utenlands fart. – En gang erlagt fyravgift enten i utenlands eller innenlandsfart fritar seilfartøier for senere avgift i utenlandsfart i samme kalenderår.

  5. Fartøier der avgår på fisketur utenfor riket, bør være fri for lastepenger og likeledes fri lospenger; derimot bør sådanne fartøyer betale fyrpenger som i innenriks fart, selv om de utfører ufortollet salt til bruk under deres fiskeribedrift.

Legg igjen en kommentar